Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Бизнес

CallEx проведе заключителна пресконференция: „Компетентност, гъвкавост, включване чрез “Интернешънъл Контакт Сървисес Е

На 8.04.2015 г. се състоя заключителна пресконференция по проект № Esf – 1113-01-11001 на тема: „Компетентност, гъвкавост, включване чрез “Интернешънъл Контакт Сървисес ЕООД“, организирана от компания Call-Ex.

Събитието бе насочено към представители на местни и национални медии от страната, а основната му цел бе да информира и да даде обратна връзка за постигнатите резултати по проекта, който се проведе в периода 16.10.2013 г. – 15.04.2015 г.

„Интернешънъл контакт сървисес“ (ИКС) ЕООД, ребрандирана като Call-Еx, завърши успешно проекта, резултатите от който бяха публично оповестени от мениджърския екип на компанията по време на състоялото се събитие.

В рамките на проекта бяха подбрани и обучени осем безработни младежи на възраст до 29 г. по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и по част от професия по втора квалификационна степен за придобиване на професионална квалификация – „Сътрудник в Бизнес услуги, специалност „Бизнес Услуги”. Младежите бяха назначени на трудови договори за срок от 12 месеца. Въведена бе гъвкава форма на заетост чрез разкриването на споделени работни места за новите служители. Като част от проекта бяха обзаведени и оборудвани четири напълно нови работни места.

Проектът „Компетентност, гъвкавост, включване чрез “Интернешънъл Контакт Сървисес ЕООД“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Интернешънъл контакт сървисес“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или „Агенция по заетостта“.

Leave a Reply