Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Бизнес

Иновативна химическа добавка оптимизира строителните дейности

Холсим България представи на българския пазар нов продукт – Цимент +, чиято иновативна добавка води до постигане на по-добри показатели на сместа и готовия бетон. Цимент+ e смесен портландцимент 32,5 R със силно водоредуцираща и пластифицираща химическа добавка, която оптимизира свойствата на строителните разтвори. С иновативния продукт се увеличава пластичността и якостните свойства на замазките и бетона, удължава се времето за свързване на смесите и се повишава обработваемостта им.

Строителните разтвори с Цимент + постигат с около 20% по-висока ранна и крайна якост от разтвори, приготвени със същия цимент без добавка. Смесите се отличават с голяма плътност и с по-малки пори. Постигането на по-висока ранна якост позволява по-ранно декофриране и спестява време. Подобрената якост дава възможност за постигане на необходимата проектна якост при оптимално количество цимент.

Химическата добавка позволява по-дълго време за обработка на циментовата смес, което е от изключително значение особено при по-високи температури на работа. В допълнение, предотвратяването на преждевременно свързване на смесите и появата на пукнатини спестява последващи поправки и дава възможност за постигане на прецизно нивелирани и загладени повърхности.

Leave a Reply