Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Финанси

Нови счетоводни услуги от Такс Финанс

Всички счетоводители участват в записването и анализа на бизнес сделките, счетоводството и оценката на финансовите възможности на бизнеса. В зависимост от бизнес средата, управлението и опита, счетоводните практики се различават. Това от своя страна поражда и нуждата от различни видове счетоводни услуги, на които всяка фирма да може да разчита, за да се развива в правилната посока.

Счетоводни услуги на Такс Финанс ООД

Регистрацията на фирма е първото нещо, от което един управител се нуждае, за да стартира бизнеса си. Именно това е първата и една от най-важните счетоводни услуги, които ние от Такс Финанс ООД предлагаме на своите бъдещи и настоящи клиенти. Първо трябва да се вземе решение какъв вид ЮЛ ще бъде фирмата, а след това е необходимо да се изготвят всички документи за регистрацията. Без наличието на тази услуга, която и да е фирма не може да съществува.

Счетоводното обслужване е вид услуга, включваща основни задачи, които малките и средните предприятия трябва да изпълняват. Счетоводителите могат да актуализират финансови системи, като използват финансов счетоводен софтуер или да записват финансова информация на хартиен носител. Също така разплащателните и вземаните сметки се считат за част от счетоводството и спадат към този вид услуги.

Услугите за финансов контрол също са част от счетоводните услуги. И по-конкретно годишния финансов отчет, които трябва да се изготви. Всяка фирма, която има дейност, трябва да изготвя и публикува годишен финансов отчет за изминалата календарна година, като това трябва да се направи до 30 число на юни месец през следващата година. Независимо дали е малка или голяма фирмата, тя се нуждае от този вид счетоводна услуга, за да може да продължи работата си по закон.

Всяка фирма, в която има служители, заплаща трудово възнаграждение. Труд и работна заплата е услуга, която включва както изготвянето на месечна ведомост за заплати, така и изготвянето на индивидуални фишове за всеки един служител. Също така се изготвят и подават месечни декларации към на НАО и месечна рекапитулация на заплатите. Услугите по желание са превода на заплатите и превод на осигуровки и данък към НАП. Те се извършват само ако управителят пожелае.

Друг ключов момент, важен за счетоводството за една фирма, е регистрацията по ЗДДС. Регистрацията бива два вида – задължителна и по желание. Задължителната може да бъде на няколко основания – ако фирмата е достигнала 50 000 лв. оборот за последните 12 месеца, ако фирмата предоставя или получава услуги в рамките на ЕС или извън него, ако фирмата, в рамките на текуща календарна година, има ВОП 20 000 лв.

Какво ново?

Вече можете да се допитвате до нас ако имате казуси, свързани с данъчното счетоводство, както и ако желаете на вашата фирма да бъде извършен финансов одит.

Съгласно заглавието си данъчното счетоводство е специализация в областта на данъка върху доходите на физическите лица и различните данъчни изисквания, наложени на предприятията. Услугите, които се предлагат в тази насока са свързани едновременно с консултации по отношение на оптимизиране и намаляне на дължимите данъци и с изготвяне на всички данъчни декларации, необходими за отчитането им. Данъчните счетоводители са експерти, които ще изготвят документи, съответстващи на конкретния бизнес.

Счетоводният одит е другият вид услуга. Одиторите участват в проверката на финансовите отчети и изявления, за да се гарантира точността и валидността на изявленията. Често пъти вътрешен финансов одит включва проследяване на записите и приходите от миналото. Освен това одитът позволява задълбочена финансова информация за състоянието на бизнеса.

Сложният характер на финансовата индустрия днес означава, че много счетоводители са се специализирали и са се съсредоточили върху определена област. Затова и има множество счетоводни услуги на пазара. Ето защо е важно всеки управител или собственик на фирма, да се запознае с различните отрасли, за да намери най-добрите счетоводни услуги, нужни за развитието на конкретна фирма.

Leave a Reply