Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Политика

Избора на решението за оборудването на АЕЦ“Белене“ тревожно се бави

Енергийните експертите в Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) следят с безпокойство развитието (по-скоро липсата на развивие) на проблема с поръчаното ядрено оборудване за АЕЦ“Белене“, по което българската страна има сериозни задължения – от една страна лихвите (а вероятно и разходи за съхранение на склад), които се повишават опасно бързо, а от друга, отсъствието на експертни становища при обсъжданите алтернативи, които изглежда се водят единствено на политическо ниво. Безпокойството ни произтича от високото ниво на риск да се вземе неоптимално решение (или да не се вземе никакво решение!), както от финансова, така и от инженерна гледна точка – резултат от прибързаност, дефицит на време и неясните алтернативи на този толкова сложен казус. Само преди по-малко от месец БЕМФ предложи да се потърси компетентна помощ , както от специализираната в тази област международна организация МААЕ-Виена, така и от Европейската комисия . За съжаление нашия призив не бе чут.
Считаме, че каквото и решение да бъде взето в близките месеци, то трябва да бъде бързо, детайлно обосновано и с ясен времеви хоризонт, който да не води до задълбочаване на финансовите тежести за НЕК ЕАД, но да определи поне ориентировъчно очакваните финансови щети за компанията .
Считаме, също така, че решението следва да се базира на широка експертна дискусия и сравнителен анализ на поне 3 алтернативи, както и на оценка, изготвена в съответствие с добрите международни практики, на перспективите за развитие на енергетиката до 2050 година в контекста на задълженията на страната по опазване на климата и на опит да бъде прогнозирано потреблението на електрическа енергия в региона в този период и нивата на цените на борсите.
В съответствие с горното БЕМФ предлага да бъдат организирани експертни обсъждания по темата за търсене на допълнителна алтернатива на техническо ниво, в резултат на които да се достигне до ясно посочване на ползите и рисковете за всяка една алтернатива . Повече информация за една такава допълнителна възможност за реализиране на оборудването за АЕЦ“Белене“ предложен от експертите на организацията е публикувана на сайта й www.bulenergyforum.org
Такова обсъждане е планирано и в един от панелите на 6-тата регионална енергийна конференция, която ще се проведе на 19 и 20 септеври тази година в София, програмата на която може да бъде намерена на същия сайт.
БЕМФ

Leave a Reply