Сайт за прессъобщения в полза на бизнеса

Бизнес

Какво трябва да вземем под внимание при откриването на нова фирма?

Ако планирате да стартирате собствен бизнес, то навярно си задавате не един или два въпроса. Едни от най-важните сред тях безспорно са аспектите около процеса по откриване на фирма. Какво трябва да вземем предвид при регистрация на фирма? Отговорите на този въпрос представяме съвсем синтезирано в следващите редове.

Типът дружество, под който следва да бъде направена регистрацията

Това е първият въпрос, на който е важно да си отговори всеки новостартиращ предприемач. Законовата уредба у нас дава възможност за развитие на различни по вид бизнеси, респективно и множество форми за регистрация на фирма. Вземайки предвид спецификите на типа дейност, големината на фирмата, един или няколко ще са собствениците и т.н., можете да избирате между ООД, ЕООД, ЕТ, АД и други правни форми.

У нас преобладаващият тип търговски дружества, които се регистрират, са ООД и ЕООД. Под такъв тип дружества обикновено се регистрират и осъществяват дейността си микро, малки и средни предприятия.

Както вече споменахме, изборът на типа дружество, под който да се регистрира нова фирма, зависи от множество фактори. ЕООД например се регистрира тогава, когато собственик на капитала е само един – сам сте собственик на фирмата си и не бихте желали да развивате дейност в партньорство с други. ООД, от своя страна, предполага наличието на двама или повече учредители, като всеки от тях има определен процент участие в капитала на дружеството.

Подготовка на набора от документи при регистрация и депозирането им в Търговския регистър (ТР) към Агенцията по вписванията (АВ)

Различните видове регистрация на фирма (различни типове търговски дружества) изискват определен набор от документи. Те се подготвят по образец и за да се гарантира законността на процедурата по откриване на нова фирма, те трябва да са попълнени изрядно. Тази стъпка от процеса по регистрация на фирма обикновено затруднява множество собственици на бизнес, времеемка е и не всеки собственик на бизнес би се заел с тази дейност сам.

След като всички документи са налице следва да се премине към подаването им в ресорното ведомство – ТР към АВ. Входирането на документите може да се извърши по два начина – на място в АВ или по електронен път. Подаването на документите по електронен път спестява време и средства, тъй като таксата за регистрация е по-ниска. Важно е изискването за наличие на квалифициран електронен подпис. Повечето правно-консултантски фирми днес разполагат с такъв и извършат услугата бързо и лесно.

Мога ли да открия нова фирма сам, или е нужно да се доверя на специалист?

Различните форми на регистрация имат своите особености, както при самата процедура по регистрация, така и при последващото им счетоводно обслужване и цялостната работа на счетоводителя.

Процедурата по регистрация на фирма изисква известни познания, подготовка на солиден набор от документи, както и последващи дейности, с които да се гарантира завършеност на процеса. Редица стартиращи предприемачи, а и опитни такива, нямат нужните знания и опит за правилното изпълнение на тази задача. По тази причина е препоръчително да се обърнете към специалист в областта. Такъв тип услуги предлагат редица правно-консултантски фирми.

Leave a Reply